Giáo dục

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021

Lastest update: 27/05/2021 4:28:25 CH

Căn cứ Kế hoạch 257/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021; Kế hoạch 168-KH/TĐTN-TCKT ngày 9/4/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2021; nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2021, Kế hoạch 3630-CV/TĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội  đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1.      Triển khai tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và các văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường.

2.      Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong Nhà trường nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống Ma túy 26/6 (thời gian tuyên truyền cao điểm từ ngày 01/6 – 30/6/2021).

3.      Căn cứ điều kiện thực tế của cơ sở Đoàn, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 thông qua các hình thức như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm … cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia (thời gian tập trung tuyên truyền cao điểm từ ngày 25/10/2021 – 9/11/2021). Trong trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền trực quan như: thông tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội chính thống, bằng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích,… đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, tổng hợp báo cáo, hình ảnh, minh chứng kết quả hoạt động qua email của văn phòng đoàn vp.doan@hnue.edu.vn trước ngày 15/11/2021./.

Publish: 27/05/2021 Views: 296
Tin cùng chuyên mục
Giáo dục
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream