Giáo dục

Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022

Lastest update: 30/08/2021 5:07:03 CH

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TWĐTN-BTG, ngày 28/12/2018 của Trung ương Đoàn về triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng kế hoạch, triển khai trong các cơ sở Đoàn trực thuộc, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện, cụ thể hoá Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và những tiêu chí, giá trị cốt lõi, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội thứ XV, Đại hội Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.
- 100% cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả Cuộc vận động bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình của đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
II. NỘI DUNG TIÊU CHÍ GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI
Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội thứ XV, Đại hội Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIX hướng đến các tiêu chí sau đây:
1. Có lý tưởng cách mạng
2. Bản lĩnh vững vàng
3. Giàu lòng yêu nước
4. Có đạo đức trong sáng
5. Lối sống văn hoá
6. Tuân thủ pháp luật
7. Tiên phong hành động
8. Sáng tạo không ngừng
9. Học tập liên tục
10. Rèn luyện thường xuyên
11. Có sức khoẻ tốt
12. Kỹ năng phù hợp
13. Khát vọng vươn lên
14. Đoàn kết, nhân ái
Tuỳ theo thực tế của đơn vị, các cơ sở Đoàn có phương thức triển khai phù hợp, sáng tạo để định hướng đoàn viên, thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động
- Tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới thông qua các ấn phẩm có hình thức đa dạng, phong phú như: pano, áp phích, phướn, tranh ảnh, đồ hoạ thông tin trực quan hình ảnh, bộ ảnh tuyên truyền, phim ngắn…; trên cơ sở bộ công cụ hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới do Trung ương Đoàn xây dựng.
- Mở chuyên mục, xây dựng tuyến bài về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trên hệ thống website, facebook, bản tin,… của đơn vị; gia tăng về số lượng, nâng cao chất lượng tin, bài, đổi mới cách thức thể hiện để thu hút sự quan tâm của độc giả đối với các chuyên mục, chuyên trang, về gương người tốt, việc tốt gắn với từng giá trị cụ thể; về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của tuổi trẻ theo hướng hiện đại, trẻ trung.
- Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.
- Tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chi đoàn về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.
2. Giải pháp thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
- Đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Định kỳ 1 năm/lần, Đoàn trường tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên.
- Các cơ sở Đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên; lồng ghép sinh hoạt Đoàn hàng tháng tổ chức nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, giải đáp các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm.
- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn, toạ đàm, ngày hội sinh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng,… nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn và quê hương, đất nước; quan tâm tổ chức các chương trình đến với địa danh lịch sử, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,…
- Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật; tinh thần hiếu học; ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt, nhất là thủ lĩnh của các cơ sở Đoàn.
- Tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”; tổ chức hiệu quả Ngày hội Thanh niên, Ngày hội đọc sách.
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên…
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên tham gia; qua đó tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu thanh niên.
- Triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên nhằm tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, sáng tạo không ngừng trong học tập, nghiên cứu khoa học; nâng cao nhận thức, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
- Tổ chức các hoạt động thể thao nhằm nâng cao tinh thần thể dục thể thao trong đoàn viên, thanh niên.
- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
3. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến
- Định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức tuyên dương các cá nhân đạt giải thưởng 26/3, giải thưởng Sáng tạo trẻ.
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động
- Đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động thành tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ sở Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022; chỉ đạo tổ chức thực hiện trong các cơ sở Đoàn trực thuộc.
- Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đoàn trường phụ trách chỉ đạo sát sao các cơ sở Đoàn trực thuộc, báo cáo tình hình thực hiện của các cơ sở tại cuộc họp Ban Thường vụ hàng tuần.
- Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường có trách nhiệm xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua thực hiện kế hoạch (bảng điểm theo từng nội dung hoạt động), tham mưu với Ban Thường vụ để có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cơ sở, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất khen thưởng.
- Văn phòng Đoàn có trách nhiệm tổng hợp hoạt động của các đơn vị.
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động phù hợp với tình hình của đơn vị.
- Báo cáo với cấp uỷ Đảng để có sự chỉ đạo đồng bộ, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.
- Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Cuộc vận động của đơn vị về Ban Thường vụ đoàn trường (qua Văn phòng đoàn); báo cáo 6 tháng gửi về trước ngày 20/6; báo cáo 01 năm gửi về trước 30/11 hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 của Đoàn trường ĐHSP Hà Nội, yêu cầu các cơ sở Đoàn báo cáo Lãnh đạo đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động.
Publish: 30/08/2021 Views: 205
Tin cùng chuyên mục
Giáo dục
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream