Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn bình xét Danh hiệu Đoàn viên Ưu tú

Lastest update: 25/11/2016 9:13:01 SA

I. Danh hiệu Đoàn viên ưu tú

Danh hiệu Đoàn viên ưu được tập thể chi đoàn bầu trong số đoàn viên được xếp loại xuất sắc, với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn trở lên.

1.1. Về phẩm chất chính trị, động cơ phấn đấu

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn, sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước; quy chế, nghị quyết của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm chỉnh mọi qui định của Nhà trường và của tổ chức Đoàn.

- Có đơn tự nguyện đăng ký phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú (ngay từ đầu năm học), có ý chí phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình phấn đấu, không có biểu hiện cơ hội, dao động trước khó khăn, thử thách.

1.2. Về đạo đức, lối sống

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí và quần chúng nhân dân.

- Có tinh thần xung phong, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong công việc, có ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình để xây dựng và cầu thị tiến bộ.

1.3. Về công tác chuyên môn

1.3.1. Đối với đoàn viên là học sinh, sinh viên

- Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện NVSP và các phong trào khác do tổ chức Đoàn phát động.

- Có phương pháp học tập và làm việc một cách khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Có kết quả trung bình chung học tập đạt từ 7,0 trở lên, không có điểm thi hết học phần (môn học) dưới điểm 5,0 trong học kỳ gần nhất (đã tính qui đổi điểm tín chỉ). Kết quả học tập phải được lãnh đạo đơn vị xác nhận.

- Tham gia nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động chuyên môn được tính điểm (đạt kết quả từ điểm khá trở lên ở cấp đơn vị) hoặc được ghi nhận thành tích tham gia công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên (được khen thưởng từ cấp Đoàn trường, Hội sinh viên trường trở lên)

1.3.2. Đối với đoàn viên là cán bộ

- Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ,... và các phong trào khác do tổ chức Đoàn phát động.

- Có phương pháp giảng dạy, làm việc, nghiên cứu khoa học hiệu quả.

- Có ít nhất 01 bài báo khoa học hoặc sáng kiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ (được công nhận từ cấp đơn vị thuộc Trường trở lên).

- Đạt được thành tích về công tác chuyên môn hoặc công tác đoàn thể (có xác nhận của cơ sở Đoàn và cấp quản lý nhân sự trực tiếp). Có kết quả bình xét thi đua ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

Ghi chú: Về tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học và tiêu chuẩn khác đối với sinh viên và cán bộ giảng dạy, Ban Thường vụ xét từng trường hợp cụ thể.

1.4. Về quan hệ với đồng chí, tập thể và quần chúng nhân dân

- Sống chan hoà với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác tiến bộ; mẫu mực trong các mối quan hệ.

- Gắn bó với tập thể, tích cực đóng góp xây dựng tập thể, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không cục bộ, bè phái.

- Gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, quan tâm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của quần chúng nhân dân.

Publish: 25/11/2016 Views: 1278
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream