Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc triệu tập học viên tham dự lớp Tập huấn Kỹ năm công tác Đoàn năm học 2017 - 2018

Lastest update: 12/09/2017 3:06:35 CH

Thực hiện chủ trương về bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác Đoàn cho Cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XVIII; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ vào đối tượng để cử cán bộ tham gia lớp tập huấn.

1. Đối tượng:

- Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Bí thư Chi đoàn K66 (hoặc 01 đồng chí trong BCH chi đoàn, Ban cán sự lớp);

- Bí thư Chi đoàn, Lớp trưởng lâm thời K67 (hoặc 02 đồng chí dự kiến tham gia BCH chi đoàn, Ban cán sự lớp nhiệm kỳ 2017 - 2018).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 16h00 – 18h30 ngày 18 tháng 9 năm 2017 (thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường B1 - Trường ĐHSP Hà Nội

3. Nội dung tập huấn:

- Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đoàn.

- Nâng cao năng lực của cán bộ Đoàn

4. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng Đoàn trường lên Kế hoạch, gửi thông báo triệu tập học viên, tập hợp danh sách học viên của lớp học.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc lập danh sách và công văn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn gửi về BCH Đoàn trường trước 10h00 ngày 15 tháng 9 năm 2017 (theo địa chỉ vp.doan@hnue.edu.vn, trong danh sách có cử nhóm trưởng và ghi số điện thoại để VP Đoàn liên hệ).

BAN TỔ CHỨC

Publish: 12/09/2017 Views: 821
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream