Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v ký cam kết thực hiện “Mùa thi nghiêm túc”năm học 2018 - 2019

Lastest update: 12/12/2018 11:01:15 SA

Căn cứ các quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của đoàn viên, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XVIII; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và căn cứ kế hoạch hoạt động đoàn năm học 2018 - 2019, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức triển khai cuộc vận động ký cam kết Thực hiện mùa thi nghiêm túc trong toàn thể đoàn viên, sinh viên học tập tại trường. Cụ thể như sau:

1. Mục đích

          - Góp phần loại bỏ hoàn toàn tình trạng vi phạm quy chế thi trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

          - Tăng cường tính kỷ luật của tổ chức Đoàn Thanh niên và góp phần hoàn thiện tiêu chí đánh giá đoàn viên, sinh viên.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Hoạt động tuyên truyền

          Đoàn trường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi để thể hiện quyết tâm loại bỏ hoàn toàn tình trạng tiêu cực trong thi cử của tuổi trẻ Đại học sư phạm Hà Nội bằng các hình thức sau:

          - Ban Truyền thông Đoàn trường: Đăng thông tin trên website của Đoàn trường: bộ phận website của đoàn trường phụ trách.

          - Triển khai theo các cơ sở đoàn: Các cơ sở đoàn cần triển khai thông báo đến Ban Chấp hành các chi đoàn, mỗi chi đoàn cần thông báo đầy đủ, rõ ràng cuộc vận động đến từng đoàn viên, sinh viên trong Chi đoàn mình.

2.2. Vận động ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc

          Đoàn phân hiệu Hà Nam, các Liên chi đoàn cần tổ chức vận động đoàn viên, sinh viên ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc theo đơn vị chi đoàn (có mẫu kèm theo).

          Đối tượng ký cam kết: K20, K21 đối với Đoàn phân hiệu Hà Nam, K68 đối với các Liên chi đoàn. Bản cam kết có giá trị trong suốt khóa học của Đoàn viên, sinh viên.

          Các đơn vị tổng hợp toàn bộ các bản cam kết, nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 19/12/2017 (thứ Tư). Nếu đơn vị Đoàn nào không nộp đầy đủ số liệu và đúng thời hạn sẽ không được xét khen thưởng, Bí thư cơ sở Đoàn được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Tổ chức theo dõi thực hiện cuộc vận động

          * Ban kiểm tra Đoàn trường tiến hành các hoạt động sau:

          - Tổng hợp số liệu thống kê việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền và kết quả vận động ký cam kết để công bố trên website của trường và Đoàn trường.

          - Mỗi tuần một lần phối hợp với Ban chỉ đạo thi, giáo vụ, quản lý sinh viên các khoa, Bí thư Liên chi Đoàn tổng hợp danh sách các sinh viên vi phạm quy chế thi để đăng tải công khai trên website của trường và Đoàn trường, trên bảng tin các khoa.

          - Tổng hợp toàn bộ các số liệu sau khi kết thúc thời gian thi học phần.

          * Các cơ sở Đoàn:

           Phối hợp với Ban chỉ đạo thi, giáo vụ, quản lý sinh viên của khoa nắm bắt việc thực hiện cam kết “Thực hiện mùa thi nghiêm túc” của Đoàn viên, sinh viên ở đơn vị mình. Kết thúc đợt thi sẽ tổng hợp số liệu đoàn viên, sinh viên vi phạm quy chế thi gửi về Đoàn trường theo địa chỉ email: vp.doan@hnue.edu.vn (bản mềm).

4. Tổng kết, đánh giá

4.1. Đối với tập thể

          Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ sử dụng các số liệu sau trong đánh giá xếp loại  thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể trong năm học.

          - Các cơ sở Đoàn: Tỷ lệ các chi đoàn, đoàn viên, sinh viên ký cam kết; thời hạn hoàn thành các công việc.

          - Các Chi đoàn: Tỷ lệ đoàn viên, sinh viên ký cam kết và thực hiện cam kết.

4.2. Đối với cá nhân vi phạm quy chế thi

          Cá nhân đoàn viên, sinh viên vi phạm quy chế (chỉ cần 1 lần trong kỳ thi), ngoài kỷ luật của trường theo quy chế sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật của Đoàn như sau:

          + Công khai danh tính và mức độ vi phạm trước tập thể.

          + Ghi thông tin trong sổ đoàn và xếp loại đoàn viên dưới trung bình cuối năm học nếu mức vi phạm không quá cảnh cáo; chịu các hình thức kỷ luật khác của Đoàn trường nếu mức vi phạm là đình chỉ và hủy kết quả thi.

          + Đại diện cơ sở Đoàn đề nghị cho 0 điểm trước hội đồng xét xếp loại rèn luyện của khoa (trong học kỳ diễn ra vi phạm) với tất cả các mục của phiếu điểm rèn luyện có liên quan tới hoạt động Đoàn, Hội.

          Đây là cuộc vận động rất ý nghĩa thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Đại học Sư phạm Hà Nội loại trừ tiêu cực trong thi cử. Đoàn trường đề nghị các cơ sở đoàn và toàn thể đoàn viên, sinh viên tích cực thực hiện để cuộc vận động đạt được hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Bùi Thị Hà Giang


Publish: 12/12/2018 Views: 755
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream