Tin tức - Sự kiện

Thông báo chương trình tập huấn kỹ năng công tác Chủ nhiệm lớp và công tác Đoàn ở Trường THPT cho sinh viên

Lastest update: 24/12/2018 8:15:16 SA

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho đoàn viên sinh viên; trang bị cho đoàn viên sinh viên có kỹ năng cần thiết trong công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đoàn tại trường THPT, căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc lựa chọn cử sinh viên tham gia lớp tập huấn (có danh sách phân bổ kèm theo).

1. Đối tượng: Sinh viên năm thứ ba của cơ sở phân hiệu Hà Nam và sinh viên năm thứ tư của các Khoa có đào tạo cử nhân sư phạm.

2. Thời gian, địa điểm dự kiến:

- Thời gian: 13h30 - 17h00 ngày 26 tháng 12 năm 2018 (thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường I nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.

3. Nội dung tập huấn:

- Công tác Chủ nhiệm lớp tại trường THPT;

- Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn tại trường THPT.

4. Tổ chức thực hiện:

- BCH Đoàn trường lên Kế hoạch, Văn phòng Đoàn trường gửi thông báo tới các cơ sở Đoàn, tập hợp danh sách học viên của lớp học.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc lập danh sách và công văn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn gửi về BCH Đoàn trường (qua Văn phòng Đoàn trường, trong danh sách có cử nhóm trưởng và ghi số điện thoại để VP Đoàn liên hệ) trước 16h00 ngày 24 tháng 12 năm 2016 (thứ Hai).

          Đề nghị BCH các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này.

Nơi nhận:     

-          Như kính gửi;

-          Lưu: VPĐ;

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Văn ThỏaPublish: 24/12/2018 Views: 464
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream