Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Tổ chức tập huấn về “Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018”

Lastest update: 16/03/2021 4:24:01 CH

I. Mục đích tập huấn

          Tập huấn với chủ đề “Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018” được tổ chức để cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ những kinh nghiệm về việc tiến hành kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học theo yêu cầu của Chương trình GDPT mới. Tập huấn có mời các chuyên gia có uy tín để trao đổi cho cán bộ trẻ và một số sinh viên trong trường về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, cách thức thực hiện của hoạt động kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nói chung và dạy học bộ môn nói riêng.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian:

          Từ 08h30 – 11h30, ngày 24/03/2021 (thứ Tư).

2. Địa điểm:

          Hội trường K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Thành phần mời tham dự Hội thảo:

3.1. Chuyên gia mời

          - TS. Nguyễn Nam Phương – Giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục. Hoàn thành Luận án TS về Kiểm tra, đánh giá năng lực người học năm 2016. Tham gia viết và tập huấn về Kiểm tra đánh giá trong Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

          - TS. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật lý. Hoàn thành Luận án Tiến sĩ năm 2014 tại Universitté d’Aix-Marseille, Pháp. Tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và sách tham khảo về phát triển năng lực người học trong giáo dục phổ thông.

3.2. Đại biểu tham dự tập huấn

          - Cán bộ trẻ thuộc các chi đoàn cán bộ và cán bộ giảng viên dưới 40 tuổi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

          - Đại diện 5 sinh viên mỗi khoa (ưu tiên K68).

III. Nội dung và chương trình tập huấn

1. Nội dung tập huấn

          - Thảo luận về những mục tiêu, yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển người học đáp ứng yêu cầu mới của Chương trình GPDT 2018;

          - Trao đổi, hướng dẫn những bước cụ thể của việc kiểm tra, đánh giá; xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp; xác định ma trận và các kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra, đánh giá.

2. Chương trình tập huấn

Thời gian

Nội dung

8h30-8h40

Giới thiệu về buổi Tập huấn và các chuyên gia khách mời.

8h40-9h40

Chuyên gia chia sẻ về những vấn đề chung trong kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học.

9h40-10h30

Chuyên gia chia sẻ về những vấn đề cụ thể của việc xây dựng bộ đề, ma trận, làm đáp án kiểm tra, đánh giá.

10h30-11h00

Giao lưu với chuyên gia khách mời của chương trình

IV. Tổ chức thực hiện  

          - Ban thường vụ Đoàn Trường: Liên hệ chuyên gia, thống kê thông tin đại biểu tham dự, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Hội thảo.

          - Liên chi đoàn các khoa: lập danh sách ít nhất 08 người (cả cán bộ và sinh viên) theo mẫu, gửi bản mềm qua địa chỉ vp.doan@hnue.edu.vn và bản cứng về Văn phòng Đoàn trước 17h00 ngày 22/03/2021 (Thứ Hai).

          Các thông tin khác vui lòng liên hệ với Văn phòng Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội, phòng 315, nhà Hành chính Hiệu bộ.

          Lưu ý: các khách mời cần đảm bảo thực hiện đúng, nghiêm các nội quy về phòng chống dịch bệnh, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tập huấn.

Publish: 16/03/2021 Views: 377
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream