Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong đoàn viên, thanh niên

Lastest update: 13/04/2021 2:23:59 CH

Căn cứ Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN-BTG ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội hướng dẫn nội dung và hình thức tổ chức thông tin, tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động; lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thành ủy và Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí thi đua phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội gắn với các chương trình công tác của tổ chức Đoàn, phong trào hành động cách mạng của thanh niên, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử tập trung vào những nội dung như:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cử tri cả nước và mỗi cử tri trẻ, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; giới thiệu các gương thanh niên là đại biểu được đề cử, các gương thanh niên ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức tuyên truyền cho những cử tri lần đầu tham gia bầu cử hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử, hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

- Tuyên truyền, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng ngày bầu cử của tuổi trẻ Thủ đô; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bầu cử.

- Chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên các diễn đàn/hội nhóm trên mạng xã hội (Facebook, Zalo,…).

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thời gian tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 được tiến hành bắt đầu từ tháng 02 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1: Từ tháng 02/2021, cao điểm tháng 4/2021

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác bầu cử.

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.

Tuyên truyền về khí thế của tuổi trẻ Thủ đô, các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn hướng về ngày bầu cử; tham gia hỗ trợ công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng, tranh cổ động, pano, áp phích, standee, tờ rơi,… tại giảng đường, sảnh toà nhà, ký túc xá… tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.2. Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (Fanpage/Facebook, Zalo,…) của các đơn vị

- Fanpage Đoàn TN - Hội SV Trường ĐHSP Hà Nội chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền như: infographic, video clip, trailer, phim tư liệu, phóng sự… về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, về các phong trào thi đua, hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô hướng về cuộc bầu cử và tham gia phục vụ công tác bầu cử theo hướng trực quan, sinh động và gần gũi để tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên (dẫn từ các nguồn báo chí, truyền hình chính thống).

- Đăng tải banner, mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quản lý chặt chẽ bình luận trên các trang mạng xã hội nhằm xử lý kịp thời các bình luận mang thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

- Nhắn tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong các hội, nhóm zalo, messenger của facebook tập hợp cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp để kịp thời nắm bắt thông tin, từ đó lan toả, tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên.

2.3. Tuyên truyền qua các hoạt động khác

- Tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 qua các website, phần mềm thi trực tuyến như tuoitrehanoi.com, kahoot.it, tungtung.vn,…

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm tuyên truyền; chỉ đạo tổ chức và tổ chức sinh hoạt chi đoàn, đoàn cơ sở theo chủ điểm với các nội dung như: lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn hướng về ngày bầu cử; tham gia hỗ trợ công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị.

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

- Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Đoàn tại đơn vị để từ đó thông tin, tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên.

- Triển khai các đội hình xung kích, hỗ trợ các điểm bầu cử (phát phiếu, ghi thứ tự, tổng hợp danh sách, dán danh sách bầu cử, hỗ trợ phòng dịch Covid - 19 cho người đến bầu cử,…); Ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, Đội hình “Giao thông xanh” đảm bảo an toàn giao thông trước, trong ngày bầu cử và xung quanh điểm bầu cử.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Tuổi trẻ Trường ĐHSP Hà Nội thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân!

- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Đoàn trường, Ban Kiểm tra Đoàn trường

- Ban Chấp hành Đoàn trường ban hành Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ban Kiểm tra Đoàn trường triển khai và giám sát tiến độ, chất lượng, kết quả tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các các cơ sở Đoàn.

2. Cơ sở Đoàn trực thuộc

- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường chủ động xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị mình.

- Thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả triển khai, tuyên truyền về Văn phòng Đoàn trường qua email: vp.doan@hnue.edu.vn.

Trên đây là Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong đoàn viên, thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn cụ thể hóa và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Publish: 13/04/2021 Views: 380
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream