Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022

Lastest update: 27/05/2021 5:00:04 CH

Căn cứ hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 về việc hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 – 2022;

Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội xây dựng triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018, 2022, cụ thể như sau:

I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở gắn với triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng các Chi đoàn đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra, giúp cho Chi đoàn luôn luôn vững mạnh, là nền tảng vững chắc trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
- Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ Đoàn các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ.
- Công tác triển khai thực hiện phảo đảm bảo tính tập trung đồng bộ và mang lại hiệu quả rộng khắp các cơ sở Đoàn trong toàn Trường.

II/. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1/. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2/. Nội dung:

2.1/. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị

- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả trên mạng xã hội (Zalo, facebook, Youtube,…)
- Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; Có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hàng năm vào hồ sơ đoàn viên; Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, Chương trình rèn luyện đoàn viên; Quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên,…
- Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để giúp đỡ.

- Chủ động phổ biến tới đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của đơn vị.

2.2/. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

- Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của đoàn cấp trên.
- Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.

- Chủ động chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ.

- Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).
- Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình: trong phát triển, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

 2.3/. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan:

- Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. 

- Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.

- Chủ động phối hợp với chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, Chi ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.

II/. QUY TRÌNH XÉT CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG

- Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Ban Thường vụ Thành đoàn về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” trước ngày 10/10 của năm trước.

- Bước 2: Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Đoàn trường trước ngày 10/10 của năm trước. Ban Thường vụ Đoàn trường giao VP Đoàn trường theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

- Bước 3: Hàng năm, Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở kiểm tra, đánh giá và đề nghị về Ban Thường vụ Đoàn trường công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

*Lưu ý: Ban Thường vụ Đoàn trường chọn cử Đoàn cơ sở tham gia các diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động”, tổ chức bình xét đề nghị tuyên dương Đoàn cơ sở “3 chủ động” khi có thông báo.

IV/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/. Cấp Đoàn trường:

- Ban hành kế hoạch xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022.

- Giao Văn phòng Đoàn trường làm bộ phận Thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn trường, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện. Đồng thời phản ánh thông tin kết quả thực hiện từ cơ sở, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh và chỉ đạo trong từng giai đoạn tiếp theo.

- Giao Ban Kiểm tra Đoàn trường tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, hoặc lồng ghép các đợt kiểm tra khác đối với các đơn vị. Giao các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách các cụm thi đua tăng cường đi cơ sở, tham dự sinh hoạt của nhiều Chi đoàn (theo danh sách đăng ký) để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

- Định kỳ hàng năm, lồng ghép hội nghị tổng kết năm sẽ sơ kết chuyên đề đối với công tác này.

2/. Các Cơ sở Đoàn trực thuộc:

- Xây dựng kế hoạch xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022 triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc và gửi kế hoạch và danh sách đăng ký xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” về VP Đoàn trường trước ngày 20/7/2018.

- Đăng ký với Cấp ủy cùng cấp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm, đồng thời tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc đạt và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác này về Ban Thường vụ Đoàn trường (qua VP Đoàn trường) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm để sơ kết đánh giá tại Hội nghị Tổng kết theo giai đoạn.

Trên đây là kế hoạch xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022./.

Publish: 27/05/2021 Views: 278
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream