Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội

Lastest update: 27/05/2021 5:02:36 CH

Căn cứ Kế hoạch số 306-KH/TWĐTN-VP ngày 23/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật thanh niên, cụ thể như sau:

I.                  Mục đích, yêu cầu

-         Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật thanh niên đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhằm quán triệt, hiểu đầy đủ, đúng đắn về những quy định của Luật thanh niên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật thanh niên.

-         Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi Luật thanh niên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đưa Luật thanh niên đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên ở đơn vị.

-         Việc triển khai thực hiện Luật thanh niên đảm bảo nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên.

II.               Nội dung

1.     Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên hằng năm

Các cơ sở đoàn chủ động xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên hằng năm (được sự đồng ý của Cấp ủy đơn vị), báo cáo kế hoạch tổ chức, đề xuất, kiến nghị trước ngày 10/2 hằng năm.

2.     Xây dựng kế hoạch nắm bắt tình hình thanh niên, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật với thanh niên ở đơn vị.

Các cơ sở đoàn báo cáo tình hình về việc tổ chức đối thoại của Trưởng đơn vị với đoàn viên, thanh niên (báo cáo định kỳ vào báo cáo tổng kết cuối năm học).

3.     Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên quy định tại Luật thanh niên.

4.     Tham mưu với Cấp ủy đơn vị về các hình thức tuyên dương với các đoàn viên, thanh niên có tài năng. Chủ động xây dựng các kế hoạch, các cuộc thi để phát hiện, bồi dưỡng, phát huy thanh niên.

5.     Tuyên truyền rộng rãi với đoàn viên, thanh niên về tác hại của ma túy, tố chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

6.     Phát huy tinh thần thanh niên xung kích vì cộng đồng, tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện ngay tại đơn vị một cách thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, gửi kế hoạch, tổng hợp báo cáo, hình ảnh nộp về Văn phòng đoàn trường (lồng ghép báo cáo tổng kết năm học).

Publish: 27/05/2021 Views: 319
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Thời tiết
Chalk Video
Tokyo Olympics live stream