Văn bản
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 03 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa XI Biểu mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải xuống
2 01 Hướng dẫn Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2017 Biểu mẫu Đoàn thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tải xuống
3 02 Biểu mẫu hồ sơ phát triển Đảng Biểu mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải xuống
Đoàn thanh niên
Chalk Video
Thời tiết
Tokyo Olympics live stream